Zásady nakládání s osobními údaji

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů služeb Skupiny ComGate, která zahrnuje společností:
- ComGate, a.s. sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, PSČ 170 00, IČ: 265 08 842, DIČ CZ26508842,
- ComGate Payments, a.s., sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, PSČ 170 00, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505,
- ComGate s r. o., sídlem Bratislava, Dialnicna cesta 4088, 903 01 Senec, Slovensko, IČ: 44465009, IČ DPH: SK2022721525
- ComGate Payments s.r.o., sídlem Bratislava, Svetlá 1, PSČ 811 02, Slovensko, IČ: 36797472, IČ DPH: SK2022405891

Naše Skupina postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Skupina ComGate nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat vaše jméno a příjmení, váš e-mail anebo další údaje. V souvislosti s využíváním našich služeb o vás můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

Skupina ComGate může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele služeb Skupiny ComGate, kteří poskytnou Skupině ComGate své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech: Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího).

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Upozorňujeme uživatele, že údaje o jejich jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem ve Skupině ComGate. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete Skupině ComGate souhlas k zasílání obchodních sdělení Skupiny ComGate elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: mail@comgate.cz.